شبیه ساز مدیریت پورتفولیو سوئیس آیلند یک برنامه مربی محور برای 3 الی 5 تیم است که در آن پورتفولیو (طرح یا پورتفولیو) با پیچیدگی های انطباق پذیر شبیه سازی شده است.در این شبیه سازی تیم ها دیدگاه نقش های مختلف را می آموزند . شبیه ساز پورتفولیو سوئیس آیلند شامل نقش های زیر می باشد: اسپانسر، مدیر طرح، مدیر پورتفولیو و حداکثر 3 مدیر پروژه. هدف در شبیه ساز پورتفولیو سوئیس آیلند ، به پایان رساندن موفقیت آمیز پروژه با محدودیت های داده شده است.