شبیه ساز چابک سوئیس آیلند برنامه ای مربی محور و تصادفی است که آن پروژه ای با پیچیدگی های انطباق پذیر برای 2 تیم، شبیه سازی شده است. در این شبیه ساز تیم ها دیدگاه نقش های مختلف را می آموزند .در شبیه ساز چابک سوئیس آیلند ، تیم پروژه، دیدگاه نقشهای مختلف، اسپانسر و مدیر پروژه را می آموزد. هدف در شبیه ساز چابک سوئیس آیلند به پایان رساندن موفقیت آمیز پروژه با منابع در دسترس و موجود است

شبیه ساز چابک سوئیس آیلند با بقیه شبیه سازها متفاوت است ، چراکه بطور تصادفی طراحی شده است و دقیقا مانند زندگی واقعی که موقعیت های بی شمار و غیر قابل پیش بینی می تواند اتفاق بیافتد . بقول کالب(Kolb) ، شبیه ساز مدیریت پروژه سوئیس آیلند، مدلی ازآموزش تجربی است، که در آن شرکت کنندگان باید تجزیه و تحلیل نمایند، ارتباط برقرار کنند و تصمیم های موقعیتی بگیرند.

شبیه ساز چابک سوئیس آیلند، مدلی از آموزش تجربی است که تقریبا مشابه کارگاههای تعاملی / آموزش تعاملی   می باشد.این برنامه کاملا با برنامه های شبیه ساز کامپیوتری متفاوت است.در این شبیه ساز شرکت کنندگان که دارای نقش های خاصی هستند، روابط را تجزیه و تحلیل کرده و تصمیم های موقعیتی می گیرند . این نوع از آموزش، برای شرکت کنندگان مزیت هایی دارد، ازجمله: یادگیری حین بازی و انجام کار، ارتباطات کلامی و غیرکلامی، مهارتهای ارتباطی(Soft Skills) و همچنین مهارتهای متدولوژی مدیریت پروژه.