• معرفی سوئیس آیلند

    در روش های سنتی آموزش، همواره مطالبی از پیش تعریف شده وجود دارد که بدون در نظر گرفتن محیط و شرایط مخاطبین ، بیان می گردد و سبب می شود که معمولا مخاطب آن مطالب

    ...